Identiteit

Identiteit 2017-03-31T19:11:22+00:00

De identiteit van ’t Kompas

’t Kompas is een Christelijke Daltonschool. De bijbel is het uitgangspunt en de inspiratiebron voor al het doen en laten bij ons op school.

Iedere schooldag wordt begonnen met een gebed. Er worden liederen gezongen en bijbelse verhalen verteld. Het kerstfeest wordt samen met de kinderen en de familie gevierd, het paasfeest wordt gevierd met alle leerlingen. Ook aan andere kerkelijke feesten wordt uiteraard aandacht besteed.

De school staat open voor kinderen van allerlei gezindten. Iedereen is welkom, maar we verwachten dat de ouders/verzorgers van onze leerlingen bovengenoemd uitgangspunt van de school en al wat daarmee samenhangt respecteren.

De school wil graag een goedpedagogisch klimaat realiseren, waarin alle kinderen tot hun recht kunnen komen. Ze moeten zich er veilig en geborgen voelen. Dat houdt ook in dat we de kinderen willen opvoeden volgens o.i. vaste normen en waarden. Zo is grof taalgebruik uit den boze.
De kinderen moeten leren respect te hebben voor elkaar en ze moeten hun medeleerlingen in hun waarde laten. Alleen dan wordt een situatie geschapen waarin alle kinderen zich kunnen ontplooien.

Uiteraard heeft de school ook een heel voorname didactische taak.
De school heeft in de loop der jaren de meest actuele leermethoden aangeschaft. De leerkrachten zijn professioneel ingesteld en voortdurend actief met allerhande na- en bijscholingscursussen.
De I.B.-er ( leerlingenzorg ) wordt een dagdeel per week vrijgeroosterd om haar taak optimaal te kunnen
uitvoeren. De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om alle leerkrachten extra te scholen in het rekenonderwijs en hebben alle leerkrachten hun certificaat gehaald en hebben we een rekencoördinator. Op deze manieren hoopt onze school te voldoen aan haar twee hoofdtaken:

Het opvoeden van en het lesgeven aan kinderen op een professionele en kindvriendelijke manier.