MR

MR 2017-04-10T08:48:08+00:00

De medezeggenschapsraad van ’t Kompas
De MR bestaat uit vier leden. Er zijn twee ouderleden en twee teamleden. De MR is het inspraakorgaan van de school en kan instemmen met of adviseren over allerlei afspraken en ontwikkelingen in de school.
De MR waakt over de ouderbijdrage en controleert waaraan deze wordt besteed.

Agenda’s en notulen liggen ter inzage op de school. Vastgestelde notulen hangen op het prikbord bij de kleuteringang van de school. Vergaderingen zijn openbaar. Instemmings- en adviesrecht is voorbehouden aan de leden van de raad.
Daarnaast kan de MR gevraagd of ongevraagd alle zaken die de school betreffen in bespreking nemen. De rechten en plichten van de MR staan beschreven in het reglement dat ter inzage op school aanwezig is.
De leden van de MR zijn:

M. van Hartingsveldt (oudergeleding, voorzitter)
J. van Dijk (oudergeleding)
R. Veerbeek (personeelsgeleding)
R. Haverkamp (personeelsgeleding)

De MR is te bereiken via het volgende emailadres:
mrkompas@conod.nl