Leerlingenzorg

Leerlingenzorg 2017-03-19T21:49:07+00:00

De leerlingenzorg van ’t Kompas

Het uitgangspunt voor een optimale leerlingenzorg is dat elke leerling die zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. We willen zowel de begaafde leerlingen als de kinderen met leerproblemen en/of leerachterstanden die lesstof bieden die bij hen past. Daarvoor moet de onderwijsleersituatie zodanig ingericht worden dat er gedifferentieerd kan worden naar verschillende niveaus. Een goed middel om dat te realiseren is o.i. het zelfstandig werken, waarmee de leerkrachten momenten scheppen om individuele hulp te kunnen bieden.

Een heel belangrijk instrument om de leerlingen heel gericht te begeleiden is het leerlingvolgsysteem. Dat houdt in dat alle leerlingen regelmatig gescreend worden op de leergebieden rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Dat gebeurt volgens een toetsenrooster. Aan de hand van de toetsresultaten is het mogelijk kinderen met leerachterstanden of leer- en gedragsproblemen te signaleren. Twee keer per jaar wordt er ook een checklist voor de sociaal-emotionele ontwikkeling geraadpleegd. Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijke oorzaken van de leerachterstanden en leerproblemen. Dat noemen we diagnosticeren.

De leerkrachten stellen 2 keer per jaar een groepsplan op voor de verschillende vakgebieden, waarin gewerkt wordt met 3 niveaus: Basisgroep, Plusgroep en Minimumgroep. Een groepsplan is een programma voor een langere periode voor de gehele groep. Hierin staat ondermeer omschreven wie er welk programma volg, hoe het programma eruit ziet en welke onderwijsbehoefte de leerlingen nodig hebben. Kortom alle leerlingen staan hierin vermeld, zodat iedereen op zijn eigen niveau, interesse en met bijpassende hulp les kan krijgen.

De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens leerlingenbesprekingen. Er zijn 3x per jaar aparte leerlingenbesprekingen voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Daar kan iedere leerkracht verslag doen en vervolgens bepaalt het gehele team in samenspraak of een leerling voor extra hulp in aanmerking komt. Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats om na te gaan wat de resultaten zijn van de diverse adviezen, groepsplannen e.d.

Bovenstaande is uiteraard een summiere samenvatting van ons systeem van leerlingenzorg. Als u in voorkomende gevallen meer wilt weten over de extra zorg die we willen en kunnen bieden, neemt u dan contact op met de intern begeleidster van de school, Josephine Tuik – van der Veen. Zij is iedere dinsdag en donderdag aanwezig voor de coördinatie van de leerlingenzorg.

Het kan uiteraard voorkomen dat leerlingen ondanks de bovengenoemde leerlingenzorg toch verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. In ons zorgplan hebben we de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze school beschreven t.a.v. de opvang en begeleiding van kinderen met bijzondere leer- en gedragsproblemen. U zult begrijpen dat de mogelijkheden om extra zorg te bieden begrensd zijn. Op een reguliere basisschool zijn dikwijls de faciliteiten waarover het speciale onderwijs beschikt, niet voor handen.

Als er leerlingen verwezen moeten worden naar een andere schoolsoort, dan worden ze eerst getest door onze schoolbegeleider. Uiteraard met instemming van de ouders/verzorgers. Indien nodig volgt er dan een aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De school vult een uitgebreid onderwijskundig rapport in en uiteindelijk oordeelt de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) over plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

N.B.:

U kunt te allen tijde het bovengenoemde zorgplan van de school inzien als u daarin geïnteresseerd bent. Ook is er een zorgplan van het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) waarin onze school participeert. In dat zorgplan wordt met name de verwijzingsprocedure voor het speciaal onderwijs uitvoerig beschreven.

Adressen:

PCL Stadskanaal
Postbus 9
9665 ZG Oude Pekela
0597-618888

Federatief Samenwerkingsverband W.S.N.S,
Zuid-Oost Groningen/Drenthe, SWV 208
dhr. J. Akkerman (coördinator)
Hoofdweg 226
9678 PV Westerlee
tel. 0599-61888